ساختار انجمن

کلیه فعالیتهای انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز توسط اعضاء آن صورت می‌گیرد

تنها فعالیتهای غیر فنی (مانند امور دفتری، مالی و حسابداری) توسط اشخاص غیر عضو انجام خواهد شد.