هیأت مؤسس

هیأت مؤسس انجمن نام شامل افرادی است که برای تشکیل انجمن اقدام نمودند.

فهرست افراد هیأت مؤسس به شرح ذیل است:

اعضاء هیأت مؤسس
ردیف نام و نام خانوادگی
۱ خسرو سلجوقی
۲ سید علی حسینی
۳ وحید غفارپور
۴ حمیدرضا پیله‌ور
۵ محمدرضا سلطانی
۶ مرتضی شهامی
۷ مجید تجملیان
۸ حسین کیامهر
۹ علیرضا قدیمی