هیأت مدیره اول

هیأت مدیره اول پس از تأسیس انجمن تشکیل شد و افراد ذیل انتخاب شدند:

هیأت مدیره اول
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ سیدعلی حسینی عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل
۲ وحید غفارپور عضو اصلی هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره
۳ محمدرضا سلطانی عضو اصلی هیأت مدیره و خزانه‌دار
۴ خسرو سلجوقی عضو اصلی هیأت مدیره
۵ حمیدرضا پیله‌ور نایب رئیس هیأت مدیره
۶ مجید تجملیان عضو علی‌البدل
۷ مرتضی شهامی عضو علی‌البدل
۸ علیرضا قدیمی بازرس اصلی
۹ حسین کیامهر بازرس علی‌البدل