هیأت مدیره دوم

هیأت مدیره دوم پس از برگزاری مجمع ۳ آذرماه ۱۳۹۹ و تأیید وزارت کشور به شرح ذیل انتخاب شدند: 

هیأت مدیره دوم
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمد تشکری میانرودی عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل
۲ اکبر انصاری عضو اصلی هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره
۳ حمیدرضا پیله‌ور عضو اصلی هیأت مدیره و خزانه دار
۴ ترانه ساعی آتشی عضو هیأت مدیره و نایب رئیس
۵ سید علی حسینی عضو هیأت مدیره
۶ ابوالفضل منصوریان عضو علی‌البدل
۷ محمدرضا افضلی فاخری عضو علی‌البدل
۸ لیلا حامدی نیک بازرس اصلی
۹ علیرضا معززی عظیمی‌فر بازرس علی‌البدل
نامه تأیید وزارت کشور